Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Verhoogde kans op longkanker in Mariaberg

[Maastricht 17 januari 2023 | Mariaberg] Inwoners van Mariaberg hebben statistisch gezien 5% minder kans op het ontwikkelen van kanker dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De kankeratlas is door het IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland en voor alle kankersoorten samen. De genoemde 5% gaat over alle kankersoorten samen. Voor andere kankersoorten geldt juist een verhoogde kans.

Per regio, gebaseerd op de eerste drie cijfers van een postcode, wordt in de Kankeratlas aangegeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger is, lager of gelijk aan wat we verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde. Waar mogelijk wordt in de Kankeratlas onder de knop 'info kankersoorten' aanvullende informatie per kankersoort gegeven over waar de variatie te zien is en waardoor de variatie kan komen. Mariaberg in Maastricht valt onder postcode 621 (de eerste drie cijfers) en laat een verminderde kans (5%) zien voor de kans van het ontwikkelen op kanker in het algemeen.

Specifiek voor de ontwikkeling van longkanker geldt in Mariaberg een verhoging van het risico met 14% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vermoedelijk omdat relatief veel mensen in Mariaberg en de omliggende postcodes roken. De kans op darmkanker ligt 13% onder het landelijk gemiddelde en wat betreft blaaskanker scoort Mariaberg gemiddeld met 1% onder het landelijk gemiddelde. Cijfers voor de vaak gevreesde baarmoederhalskanker en prostaatkanker ontbreken in het overzicht.

Projectleider en onderzoeker dr. Jaike Praagman benadrukt: "De Nederlandse Kankeratlas laat zien in welke regio's het aantal kankerdiagnoses hoger of lager is dan we verwachten als we rekening houden met hoeveel mensen er in een regio wonen, hoe oud ze zijn en of het mannen of vrouwen zijn. Gebruikers van de atlas kunnen de informatie filteren per tumorsoort en op mannen of vrouwen. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat de inzichten uit de Kankeratlas niet het eigen, individuele risico op kanker weerspiegelen, maar gemiddelden zijn voor ieder specifiek gebied."

#kankeratlas #iknl

Increased risk of lung cancer in Mariaberg

[Maastricht January 17, 2023 | Mariaberg] Individuals residing in Mariaberg have a 5% lower likelihood, as compared to the national average, of developing cancer. This is based on the cancer atlas published by the Integral Cancer Center of the Netherlands (IKNL). This is evident from the cancer atlas published by the Integral Cancer Center of the Netherlands (IKNL). IKNL has mapped the cancer atlas for the 24 most common cancer types in the Netherlands as well as for all cancer types taken together. The mentioned 5% pertains to the lower risk of developing all types of cancers taken together. However, there is an increased risk for other types of cancers.

The Cancer Atlas displays, for each region, whether the number of diagnoses of a specific cancer type is higher, lower or equal to the number we expect based on the Dutch average and is based on the first three digits of a zip code. Where possible, the Cancer Atlas provides extra information per cancer type, available under the 'info cancer types' button, regarding where the variation can be observed and its possible causes. Mariaberg, located in Maastricht and part of zip code '621X', demonstrates a lowered probability (5%) regarding the likelihood of developing cancer in general.

There is a 14% higher risk for lung cancer in Mariaberg as compared to the national average. This increase may be due to the relatively high number of smokers in Mariaberg and its surrounding zip codes. The risk of colon cancer is 13% lower than the national average, whereas for bladder cancer, Mariaberg scores 1% below the national average. The survey lacks data on the prevalence of cervical and prostate cancer, which are commonly feared cancers.

Dr. Jaike Praagman, the project leader and researcher, highlights that the Dutch Cancer Atlas indicates which regions have a higher or lower number of cancer diagnoses than expected based on the region's population, age distribution, and gender demographics. Atlas users can filter information by tumor type and gender. However, it should be noted that the insights provided by the Cancer Atlas represent an average for each specific area, rather than an individual's cancer risk.