Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Beweegaanbod in Mariaberg (en de rest van Maastricht) in kaart gebracht

[Mariaberg  |12 maart 2024] De sport vinden die bij je past? Op zoek naar een nieuwe vereniging? Of jouw club onder de aandacht brengen van heel Maastricht? Op www.beweeginmaastricht.nl vinden sporters en inwoners die willen bewegen alle informatie over het beweegaanbod in de stad. Het sport- en beweegplatform is vanaf vandaag online.

Sporten voor iedereen

Het platform Beweeg in Maastricht is dé plek waar iedereen terecht kan voor alle informatie over sporten en bewegen in Maastricht. (Aspirant) sporters kunnen op een plattegrond precies zien waar in bijvoorbeeld in de wijk Mariaberg welk sport- en beweegaanbod te vinden is. Van zwemvereniging tot beweegtuin, van judoclub tot trapveldje.

Zichtbaarheid en ondersteuning voor verenigingen

Verenigingen en clubs kunnen via een inlog terecht in de kennisbank en krijgen ondersteuning vanuit Maastricht Sport via het verenigingsloket. Door hun eigen sportaanbod zelf aan te melden worden ze zichtbaar op de website. Op die manier worden verschillende sporten in de spotlight gezet.

Het platform groeit!

Maastricht Sport heeft sportaanbieders in Maastricht benaderd om lid te worden en hun aanbod op het platform te vermelden. Tegelijkertijd wordt de kennisbank gevuld, mede in samenwerking met NOC*NSF. Maastricht Sport volgt het nieuws rondom sport en bewegen op de voet en deelt dit tevens op het platform. Via het verenigingsloket kunnen sportclubs al hun vragen stellen. Kortom: het platform groeit volop!

Maastrichts Sportakkoord

Het idee van een sport- en beweegplatform komt voort uit het Maastrichts Sportakkoord. In dit lokale sportakkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementenorganisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de stad. Zo is in het akkoord opgenomen dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ongeacht eventuele beperkingen, leeftijd of financiële middelen. Verduurzaming en een positieve sportcultuur vormen tevens belangrijke speerpunten. Daarnaast staat het ontwikkelen van talent en het inspireren van diverse sportevenementen centraal. De ambities van Maastricht Sport sluiten hier naadloos op aan en daarom hebben zij het platform www.beweeginmaastricht.nl opgezet. 

Maastricht Vitale Stad

Stichting Maastricht Vitale Stad – uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord - ondersteunt dit initiatief van harte. “We weten steeds beter dat ‘ontmoeten’ aan de basis staat van het verbeteren van de kwaliteit van leven,” zegt voorzitter Yvon Prince. “Sporten en bewegen is een gezonde en gezellige manier om dat te doen. Dat kan bij allerlei verenigingen en sportscholen, maar ook via burgerinitiatieven. Op Beweeg in Maastricht is dit sport- en beweegaanbod overzichtelijk terug te vinden.”

Range of physical activities in Mariaberg (and the whole of Maastricht) mapped out

[Mariaberg | March 12, 2024] Finding the right sport for you? Looking for a new club? Or wanting to shine a spotlight on your club throughout Maastricht? Well, look no further than www.beweeginmaastricht.nl, where athletes and residents eager to get moving can find all the information about sports and physical activities in the city. The sports and movement platform is now live!

Sports for Everyone

The Beweeg in Maastricht platform is the go-to spot for everyone seeking information about sports and physical activities in Maastricht. (Prospective) athletes can check out a map to see exactly where they can find sports and movement activities in places like the Mariaberg neighborhood. From swim clubs to outdoor gyms, from judo clubs to local soccer fields.

Visibility and Support for Clubs

Clubs and associations can access a knowledge base and receive support from Maastricht Sport through the club support desk. By registering their own sports offerings, they become visible on the website, shining a light on various sports.

The Platform is Growing!

Maastricht Sport has reached out to sports providers in Maastricht to join and list their offerings on the platform. Simultaneously, the knowledge base is being filled, partly in collaboration with NOC*NSF. Maastricht Sport keeps a close eye on sports and physical activities news and shares it on the platform. Sports clubs can ask all their questions through the club support desk. In short, the platform is thriving!

Maastricht Sports Agreement

The idea of a sports and movement platform stems from the Maastricht Sports Agreement. In this local agreement, sports clubs, commercial sports providers, educational institutions, welfare and healthcare organizations, event organizers, businesses, and the municipality have laid out their sports ambitions for the city. It includes making sports and physical activities accessible to everyone, regardless of any limitations, age, or financial means. Sustainability and fostering a positive sports culture are also key focal points. Furthermore, developing talent and inspiring various sports events are central. Maastricht Sport's ambitions align seamlessly with this, which is why they've launched the platform www.beweeginmaastricht.nl.

Maastricht Vital City

The Maastricht Vital City Foundation, the executor of the Maastricht Sports Accord, fully supports this initiative. "We increasingly understand that 'connecting' is fundamental to improving quality of life", says chairperson Yvon Prince. "Sports and physical activities are healthy and enjoyable ways to do that. It can be through various clubs and gyms, as well as through community initiatives. On Beweeg in Maastricht, this sports and movement offering is conveniently laid out."